ระวังโรงน้ำแข็งปนเปื้อนเชื้อโรค ตรวจพบไม่ผ่านเกณฑ์เพียบ เร่งแนะผู้ประกอบการแก้ไข ป้องกันปัญหาสุขภาพช่วงหน้าร้อน รายงานข่าวแจ้งว่า เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อน ทำให้การบริโภคน้ำและน้ำแข็งเพิ่มขึ้น สำนักอนามัย (สนอ.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) ดำเนินโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ำแข็งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 จะดำเนินโครงการระหว่างเดือน มี.ค.-ก.ค.61

โดยขอความร่วมมือให้สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต มอบหมายให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลดำเนินการตรวจสอบสุขลักษณะสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็งในเขตกรุงเทพฯตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารเป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐาน หรือ GMP (Good Manufacturing Practice) โดยให้เก็บตัวอย่างจากสถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิทและน้ำแข็ง เพื่อทำการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาและทางเคมี และดำเนินการกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็ง เพื่อให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและสอดคล้องกับตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและ(อย.) พร้อมตรวจสอบสถานะสถานประกอบกิจการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ำแข็งว่าปัจจุบันมีการประกอบกิจการอย่างถูกต้องหรือไม่. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews