กพร.เร่งเดินหน้าจัดระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์รับยุคดิจิทัล หวังก้าวทันโลกเทคโนโลยี – ตอบสนองคนยุคใหม่ เมื่อวันที่ 7 พ.ย. นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงานกล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้วางเป้าหมายการทำงานในปี 2561 คือ “คนมีทักษะ มีงานทำ และได้ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ”

เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวงแรงงานระยะ 20 ปี  โดยเน้นการพัฒนาตามโรดแม็พของกระทรวงแรงงานที่กำหนดวิสัยทัศน์ Vision End for the Future 3 N ในการยุติความเหลื่อมล้ำทางสังคม ยุติการจ้างที่ไม่เป็นธรรม และยุติการทำงานที่ไร้ประสิทธิภาพ ทั้งนี้สิ่งหนึ่งที่กพร.ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง นั่นคือระบบการฝึกอบรม เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีและตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่  ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของสถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกว่า 100 คน การอบรมเกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ CMI (Computer-Managed Instruction)สำหรับผู้สอน เป็นการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์จัดการ  ซึ่งผู้สอนจะต้องมีการวิเคราะห์ลักษณะและความต้องการของผู้เรียนแต่ละคนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอนสามารถแก้ปัญหาในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews